نمایندگی روزنامه های کثیر الانتشار

دریافت سفارشات آگهی روزنامه های تهران بیشتر بدانید

روزنامه کثیرالانتشار چیست؟

روزنامه کثیرالانتشار چیست؟

درخصوص روزنامه کثیرالانتشار تعریف دقیق و معیار حقوقی مشخصی وجود ندارد. بلکه در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه روزنامه کثیرالانتشار این طور معرفی شده است:

روزنامه کثیرالانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیراژ نیز مبنایی معین نشده است. عرفاً روزنامه‌های پرفروش هر کشور را روزنامه کثیرالانتشار آن کشور می‌نامند.